Tulkinnanvaraisten seikkojen käsittelystä asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä

NumeroAntopäivämäärä
192120.05.2014
Asiasanat

1. Hakemus

 

Hakija (- - -) pyytää lausuntoa siitä, mitä tietoja oikean ja riittävän kuvan antaminen vaatii niissä tapauksissa, joissa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa joudutaan tukeutumaan tulkinnallista epävarmuutta sisältäviin taloudellisesti merkittäviin ratkaisuihin.

 

Hakijan mukaan käytännössä rajanveto tulkinnallisten tilanteiden yhteydessä annettavien tietojen osalta vaihtelee merkittävästi. Toisinaan tilanne on johtanut siihen, että toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa esitetään tietoa vähäisenkin mahdollisuuden vaihtoehtoiseen ratkaisuun ilmetessä ja perustellaan samalla, millä perustein yhtiön johto on päätynyt esittämäänsä ratkaisuun. Toisinaan taas tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan siten, kuin tulkinnallisen harkinnan tarvetta ei olisi ilmennyt, vaikka tulkinnalle olisi ollut varteenotettaviakin perusteita.

 

2. Lausunnon perustelut

 

2.1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta sekä niiden oikeellisuudesta ovat vastuussa tilinpäätöksen allekirjoittajat eli hallitus ja isännöitsijä. Hallituksen ja isännöitsijän tulee toimia huolellisesti. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä tilinpäätöksen sisältöön liittyvät osakkaiden esiin nostamat seikat.

     Silloin, kun hallituksen tiedossa on seikkoja, joihin liittyy tulkinnanvaraisuutta, käsittelee hallitus nämä erikseen ja päättää menettelytavasta. Jos seikka päätetään esittää tilinpäätöksessä, ilmenevät perusteet ja valittu menettely tilinpäätöksestä. Jos taas hallitus on päätynyt seikan esittämättä jättämiseen, on se voinut merkitä tämän tiedon kokouksensa pöytäkirjaan.

 

2.2. Oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3:2.1 §) lähtökohta on tilinpäätöksessä annettavien tietojen ja seikkojen vaikutus kirjanpitovelvollisen tilikauden tuloksen muodostumiseen ja taloudelliseen asemaan. Siten yksittäisen tiedon merkitystä ja sen mahdollista tilinpäätöksen sisällyttämistä tulee tarkastella asian taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

 

2.3. Kirjanpitolautakunnan aiemmassa lausunnossa KILA 1874/2011 esitetään mm. seuraavaa asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksen sisällytettävistä tiedoista:

 

- - yleisohjetta yksityiskohtaisempaa ohjeistusta asunto-osakeyhtiöiden toimintakertomuksen sisällöstä ei voida yksiselitteisesti antaa johtuen muun muassa yhtiöiden koko- ja rakenne-eroista. Siten päätösvalta ja vastuu kuuluvat asunto-osakeyhtiölle itselleen kirjanpitovelvollisena siitä, mitkä ovat KPL 3:2.1 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tarvittavia tietoja kirjapitolainsäädännössä ja asunto-osakeyhtiölaissa erikseen nimettyjen seikkojen lisäksi. 

     Koska asunto-osakeyhtiötä velvoittaa KPL 3:1.7 §:n vaatimus toimintakertomuksen selkeydestä, kirjanpitolautakunta katsoo hyvään kirjanpitotapaan kuuluvan, ettei toimintakertomukseen sisällytetä sellaisia tietoja, jotka eivät ole tarpeen KPL 3:2.1 §:n kannalta. Mahdollisesti määrältään lukuisina ne voivat olla omiaan vaarantamaan oikean ja riittävän kuvan antamisen asunto-osakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.”

 

2.4. Kirjanpitolautakunta katsoo, ettei asunto-osakeyhtiön hallitukselle synny automaattista velvoitetta selostaa tilinpäätöksessä kaikkia yhtiön toimintaan liittyviä erimielisyyksiä, kuten yksittäisen osakkaan tyytymättömyyden ilmaisua. Kun hallitus arvioi tilinpäätöksen laatimisen näkökulmasta tulkintaerimielisyyksiä, se voi edellä kohdassa 2.3 esitetyn mukaisesti jättää esittämättä sellaiset seikat, jotka ovat taloudellisilta vaikutuksiltaan ei-olennaisia. Tällaisena on pidettävä tietoa, jonka poisjättämisen tai puutteellisen esittämisen ei voida olettaa vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjän tämän tiedon perustella tekemiin johtopäätöksiin; muita tietoja pidetään olennaisina.

 

2.5. Jos taas hallitus ja isännöitsijä ovat tietoisia, että tilinpäätös tai toimintakertomus sisältää sellaisia merkittävän epäselviä ja tulkinnanvaraisia seikkoja, jotka toteutuessaan - hallituksen näkemyksen vastaisesti - olisivat omiaan vaikuttamaan olennaisesti asunto-osakeyhtiön taloudelliseen asemaan tai tulokseen, tulee nämä kuvata oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi. Tietojen antamisvelvoite voidaan rinnastaa kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2:7.2 §:n 4 kohdan tarkoittamien muiden kirjanpitovelvollisen antamien vastuusitoumusten liitetietona ilmoittamiseen.